Premieloket

Het Premieloket is een dienstverlening aan de bevolking die informeert over de bestaande openbare steun inzake woningrenovatie. Het betreft voornamelijk premies maar tevens leningen en fiscale aftrekkingen.
De rol van het Premieloket is tevens om de Tennoodse burger gratis en op een gepersonaliseerde manier te begeleiden tijdens de gehele duur van zijn renovatieproces, vanaf de aanvang van zijn project tot aan het verkrijgen van de steun. Het loket helpt hem met het indienen van zijn premieaanvragen, raamt de bedragen waarop hij recht heeft, volgt de dossiers op bij het Gewest en de Gemeente...

De premies zijn de voornaamste openbare steunmiddelen. Er bestaan gewestelijke en gemeentelijke premies. De voornaamste gewestelijke premies zijn de premies voor woningrenovatie, de premies voor verfraaiing van voorgevels en de energiepremies. Aan begunstigden van de gewestelijke premies biedt  Sint-Joost een gemeentelijke aanvulling, 10 of 25% van de gewestelijke premies, waarbij nog « stedelijke renovatiecheques » komen (forfaitaire bedragen) voor bepaalde werken : gevel, dak, dakisolatie, elektriciteit, dubbele beglazing en verwarmingsketel. De Gemeente helpt tevens handelaars die hun handelsgevel wensen te verfraaien.

Deze verschillende steunmiddelen maken het mogelijk om een hoog terugbetalingsniveau van de werken te bereiken. Bepaalde bedragen kunnen zelfs, onder bepaalde voorwaarden, worden gevraagd vóór de werken, waardoor niet alle kosten van de werken ineens moeten worden voorgeschoten.

Het Premieloket begeleidt u gratis bij het verkrijgen van uw premies!

Algemene voorwaarden

Om te kunnen genieten van de renovatiepremies dient men aan een zeker aantal criteria te voldoen en bepaalde voorwaarden te respecteren. Op enkele uitzonderingen na loopt de gemeentelijke premie parallel met de gewestelijke premie.

Gewestelijke premie

 • Het te renoveren goed is een woning.
 • De aanvrager is bewonende eigenaar en zal zijn goed bewonen gedurende 5 jaar na het einde van de werken.
 • De premieaanvraag wordt ingediend vóór de werken, die niet kunnen aanvangen vóór de toelating van het Gewest (+/-2,5 maanden indien uw dossier volledig is en geen bijkomende technische informatie vereist).
 • De premie wordt ontvangen na de werken. Er kan echter een voorschot van 90% worden gevraagd vóór de werken.
 • De werken worden uitgevoerd door een onderneming.
 • Indien het gemeenschappelijke werken betreft in een gebouw in medeeigendom (dak...), moet iedere bewonende eigenaar een aanvraag indienen in functie van zijn aandeel.

Gemeentelijke premie

 • De aanvrager geniet van de gewestelijke premie.
 • De premieaanvraag wordt ingediend na de werken. De gemeentelijkeen Wijkcontract cheques kunnen echter worden gevraagd vóór de werken.

Gesubsidieerde werken

Gesubsidieerde werken zijn werken met betrekking tot de bewoonbaarheid, de veiligheid en het comfort van de woning: stabiliteit, dak, vochtigheid, huiszwam, verluchting, elektriciteit, gas, thermische isolatie en akoestiek, gevelbekleding, bepleistering, houten ramen, herstelling van de ingangsdeur, verwarming (condensatieketel), sanitair, rioleringen, trappen, aanpassing voor gehandicapte personen, regenput.
Afwerkingswerken zoals plafonnering, schilderen, installatie van een uitgeruste keuken... worden niet gedekt door de renovatiepremies.

Bedrag van de premies

Gewestelijke premie

De gewestelijke premie is een percentage op plafondbedragen per werkpost (of op de kosten van de werken indien deze lager liggen dan het plafondbedrag). Het percentage wordt berekend in functie van het «Totaal belastbaar inkomen»1 van de aanvrager (en van alle meerderjarige personen die vermeld staan op zijn gezinssamenstelling) en van de ligging van het gebouw.

Totaal belastbaar inkomen Wijkcontract RVOHR** Buiten RVOHR
< 33.525€*** 70% 70% 70%
tussen 33.526€ en 67.050€*** 50% 40% 30%
> 67.050€*** 40% 30% Geen premie

* Cf. Aanslagbiljet Belasting van natuurlijke personen
** RVOHR : Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie. De RVOHR dekt een groot gedeelte van het grondgebied van Sint-Joost
*** Bedrag te vermeerderen met 5.000€ / persoon ten laste

Gemeentelijke premie

De gemeentelijke premie bedraagt 10% van de gewestelijke premie, waarbij nog «gemeentecheques» en «Wijkcontract cheques» komen (indien uw gebouw gelegen is in het Wijkcontract) voor werken aan dak, dakisolatie,
ramen, verwarmingsketel en elektriciteit.

Totaal belastbaar
inkomen

Dak

Dak - isolatie

Ramen

Electriciteit

Verwarmingsketel

1. Gemeentecheques

< 33.525€*** 1 500€ 1 050€ 450€ 450€ 300€
tussen 33.526 en 67.050€*** 1 000€ 700€ 300€ 300€ 200€
> 67.050€*** 500€ 350€ 150€ 150€ 100€

2. Wijkcontract cheques

Zonder inkomens voorwaarde 3 000€ 500€ 3000€ 1000€ 250€

***Bedrag te vermeerderen met 5.000€ per persoon ten laste

Voorbeelden

Verwarmingsketel

De vervanging van uw verwarmingsketel kost 3 000€. U geniet een laag inkomen en uw gebouw is gelegen in het duurzame Wijkcontract. Gewestelijke renovatiepremie. Het Gewest beperkt de vervanging van een verwarmingsketel tot maximaal 1 500€. U geniet een percentage van 70 % (laag inkomen en gebouw gelegen in het duurzame Wijkcontract). Het bedrag van de premie bedraagt dus 1 050€ bedragen (70% van 1.500€).
Gemeentelijke renovatiepremie. De gemeentelijke premie bedraagt 10% van de gewestelijke premie, hetzij 105€, waarbij de gemeentelijke cheque wordt gevoegd van 300€ (laag inkomen) en de Wijkcontract cheque van 250€. Op gemeentelijk niveau krijgt u dus 655€.
Andere premies. Voor vervangingswerken van de verwarmingsketel geniet u tevens gewestelijke en gemeentelijke energiepremies. Aangezien u een laag inkomen heeft, bedraagt de gewestelijke energiepremie 770€, waarbij 10% gemeentelijke premie komt, hetzij 77€. Het totale bedrag aan energiepremies bedraagt dus 847€.
Totaal van de premies: 2 552€.

Dak

De vervanging van uw dak kost 8 000€ (zonder isolatie). Het meet 85m². U heeft een gemiddeld inkomen en uw gebouw is gelegen in een RVOHR. Gewestelijke renovatiepremie. Het Gewest raamt dat deze werken 100€/m² kosten, hetzij 8 500€. U geniet van een percentage van 40 % (gemiddeld inkomen en gebouw gelegen in RVOHR). Aangezien uw prijsraming lager ligt dan het maximumbedrag, is de 40 % van toepassing op de reële kosten van de werken. U ontvangt dus 3 200€ (40 % van 8.000€).
Gemeentelijke renovatiepremie. De gemeentelijke premie bedraagt 10% van de gewestelijke premie, hetzij 320€, waarbij de gemeentecheque wordt gevoegd van 1 000€ (gemiddeld inkomen). Op gemeentelijk niveau ontvangt u dus 1 320€.
Totaal van de premie: 4 520€.

Kalender van de aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiening van de aanvragen

Gewestelijke premie

Ter herinnering, de premie dient te worden aangevraagd vóór de werken, hetzij per aangetekende zending, hetzij door deze ter plaatse neer te leggen.
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Brussel Stedelijke Ontwikkeling
CCN – Noordstation Vooruitgangstraat 80 bus 1 1035 Brussel
Indiening van de dossiers ter plaatse : dinsdag en vrijdag van 9 tot 12u.

De aanvraag wordt ingediend met behulp van een in te vullen formulier en een reeks documenten

 • gedetailleerde kostenraming met prijs post per post
 • kleurenfoto’s van de straatgevel en de achtergevel, alsook van de te renoveren elementen
 • plan van de woning met de oppervlakte van de vertrekken en hun bestemming (eventueel zelf uit de vrije hand getekend)
 • eigendomstitel : p. 7 van het formulier laten invullen
  Regentstraat 54 - Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
 • uittreksel kadastrale legger
  Administratie van het Kadaster. Financiëntoren
  Toegang via het metrostation Botanique.
  Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u
 • gezinssamenstelling
  Gemeentebestuur van Sint-Joost – dienst Bevolking Sterrenkundelaan 12
  Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u ; op dinsdag van 16u tot 18u30
 • aanslagbiljet (belasting op natuurlijke personen) van alle meerderjarigepersonen die vermeld worden op de gezinssamenstelling
  FOD Financiën - Paleizenstraat 48
  Van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u
  Of via MyMinfin
 • akkoord van de Gemeente over de werken: p. 10 en 11 laten invullen
  Gemeentebestuur van Sint-Joost – dienst Stedenbouw
  Sterrenkundelaan 12 - Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u

Bijkomende documenten dienen te worden bijgevoegd in bepaalde bijzondere gevallen:

 • indien de aanvrager niet het hele gebouw bewoont, beknopte tekening van de gevel met aanduiding van de verdieping(en) bewoond door de aanvrager en deze bewoond door derden
 • in het kader van een mede-eigendom, akkoord van de mede-eigenaars (p. 9 van het formulier) of beslissing van de AV wanneer het werken betreft aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw of van vervanging van ramen
 • stedenbouwkundige vergunning (of aanvraag lopende) indien de werken deze vereisen
 • overeenkomst met de architect indien de werken de diensten vereisen van een architect

Gemeentelijke premie

Ter herinnering, de premie dient te worden aangevraagd na de werken door deze ter plaatse neer te leggen.
Gemeentebestuur van Sint-Joost – dienst Stedenbouw Sterrenkundelaan 12
Van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 13u

De aanvraag moet worden ingediend met behulp van een in te vullen formulier en enkele documenten:

 • definitieve berekening van de gewestelijke premie
 • indien het gebouw gelegen is in het Wijkcontract: kostenraming van de werken, alle facturen en betalingsbewijzen (twee exemplaren).

Om gemeente - (en Wijkcontract) cheques te bekomen vóór de werken, worden bij het in te vullen formulier de volgende documenten gevoegd:

 • aanvraagformulier van voorschot op premie
 • voorlopige berekening van de gewestelijke premie, samen met de gewestelijke toelating om de werken te starten
 • voorschotfactuur en betalingsbewijs ervan
 • verbintenis van de aanvrager om het voorschot terug te betalen dat hij onrechtmatig zou hebben ontvangen.

Perimeter van het Duurzame Wijkcontract "As Leuven" 2013-2017

carte périmètre

2 premies voor uw handelsgevel

De gemeentelijke premies kunnen worden toegekend aan iedere handelaar, eigenaar of huurder, voor de
verfraaiing van zijn handelsraam, voor zover de handelszaak gelegen is op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node.

Tot 1 000 € om de verouderde  uithangborden te verwijderen
Tot 3 500€  om uw gevel te verfraaien

Hoe de premies bekomen?

Stap 1.

Dien de premieaanvraag in bij de gemeente vóór de werken. Voeg een grafisch ontwerp in kleur toe. Wacht op het akkoord om de werken te starten.

Stap 2.

Indien u de premie vóór de werken werken wenst te ontvangen, bezorg de voorschotfactuur van de werken en het betalingsbewijs.

Stap 3.

Aanvang van de werken.

Stap 4.

Dien na de werken alle facturen.

Contact

Premies loket

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-Claire Van Cutsem

Downloaden

Renovatie premies pdf - 1.12 MB

Laatst gewijzigd: 04.04.2018