Huren van gemeentelijke woning

Huren van gemeentelijke woning

woning

Gemeentelijke eigendommen

De gemeente Sint-Joost is eigenaar van een reeks gebouwen en appartementsblokken. Dit is het privé patrimonium van de gemeente. In België staan de 589 gemeenten op kop van het patrimonium met een waarde van 50 miljard euro in totaal. Het gaat hier over de gemeentehuizen, de scholen, de sportinfrastructuur en ook woningen.
In Sint-Joost beschikt de gemeente zo over 338 woningen (flats, appartementen, duplex-appartementen, triplex, huizen, ateliers-woningen) die momenteel bezet zijn en die deel uitmaken van de gemeentelijke eigendommen. In het kader van de wijkcontracten, worden momenteel ook nog eens een zestigtal woningen gerenoveerd.   
Een gemeentedienst beheert deze eigendommen en verhuurt de woningen, maar ook winkels of parkeerplaatsen. Iedereen die een of andere eigendom zou willen huren, kan zich richten tot de dienst verhuringen.  

De aanvragen zijn talrijker dan het aanbod en er zijn dus toekenningscriteria. Tot nu gold de anciënniteit van de aanvraag.   Nu worden de woningen toegekend volgens een reeks criteria die maakt dat sommige aanvragen prioritair worden. De gemeenteraad heeft in december 2014 een nieuw reglement voor het toekennen van gemeentelijke woningen goedgekeurd dat bedoeld is om de objectiviteit te waarborgen en de beslissingen omtrent de toekenning transparant te maken. Dit reglement beoogt ook de conformiteit met de Brusselse Huisvestingscode, die onlangs werd gewijzigd.   
Daarbij heeft het College beslist het systeem van huurtoelage toe te passen dat werd goedgekeurd door de Brusselse regering, uit zorg een sociaal beleid te voeren en ter hulp te komen van de meest behoeftige gezinnen.  Waarover gaat het?  


De huurder of kandidaat-huurder van een gemeentelijke woning die meer dan een derde van zijn inkomsten moet besteden aan het betalen van zijn huur, kan een gewestelijke tussenkomst krijgen voor de betaling van zijn huur.
Maar ook niet alle woningen van de gemeente zijn betrokken in deze beslissing (besluit).    

In juli 2016 heeft de Gemeenteraad het «  Reglement van verfraaiings- en comfortwerken » van de gemeentelijke woningen goedgekeurd. De huurders die verfraaiingswerken wensen uit te voeren in hun woning kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van gratis huur ten belope van 80% van de gedane uitgaven en met een maximum plafond van 2.000,00€.
Tot slot heeft de Raad in oktober 2016 het huurrooster van het AIS (Sociale Vastgoedkantoor) goedgekeurd voor de vaststelling van de huurprijzen van de goederen waarvoor geen subsidies werden ontvangen.

De teksten over het nieuwe reglement voor het toekennen van een woning en het systeem van huurtoelage zijn beschikbaar bij de Dienst Verhuringen van het gemeentebestuur. U kan ze ook downloaden hier :

Inschrijvingsformulier

Reglement voor de toewijzing van woningen

Eind 2015 bewonen 321 huishoudens (316 in 2014) het gemeentelijk huurpark, wat neerkomt op 1008 personen (934 personen in 2014). Gemiddeld wordt iedere woning bewoond door 3 personen.

De wachtlijst bestaat uit meer dan 600 actieve dossiers (ieder jaar bevestigd). 34 woningen werden toegewezen in 2015 tegenover 25 het jaar daarvoor, hetgeen een jaarlijkse hernieuwing betekent van 10 %
van het huurpark. Deze stijging kan met name worden verklaard door de oplevering van 8 nieuwe woningen (Dekeynstraat 1).

Verfraaiingspremie

We herinneren er tevens aan dat sedert 2017 zowel de huurders van een gemeentelijke woning als van GW een verfraaiingspremie genieten van respectievelijk 2 500 € en 2 000 € voor werken die zij wensen uit te voeren in hun huurwoning (vervanging keuken, renovatie badkamer, verandering van vloerbekleding, schilderwerken enz.).

Autonome gemeentelijke regie

Teneinde over een middel te beschikken dat aangepast is aan projecten van stedelijke ontwikkeling, met name in het vooruitzicht van openbare en privé- partnerschappen, heeft de gemeente in 2005 de Autonome gemeentelijke regie opgericht, waarmee het beheer wordt verzekerd van de 33 ateliers-woningen van de Kunstenaarscité Mommen Ateliers, gelegen Liefdadigheidsstraat 37 (3000 m2).

Toelatingsvoorwaarden voor deze gegroepeerde sociale woonvorm voor kunstenaars :

  • Een artistiek werk produceren
  • Genieten van de toegangsvoorwaarden voor een sociale woning
  • Een inkomen hebben gelijkwaardigwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie
  • Geen onroerend goed bezitten in volle eigendom, vruchtgebruik of erfpacht

Contacten

Gemeentelijke eigendommen & Verhuringen dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Davide Grosso
Technische diensten verhuringen
Aline Louckx

Autonome gemeentelijke Regie

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Sergio Vallier Peeters

 

Laatst gewijzigd: 02.06.2020